Sinai Area Fellowship

Liberated People of God in Quezon Province Sanctified in Sinai Area Fellowship

Sinai Area Fellowship has once again magnified the name of the Lord sanctifying the brethren and attendees from Quezon and Marinduque provinces held on July 7, 2019, at Life Radio Lucena City with a theme of “The Liberated people are in the House of God” derived from John 8:35. Master of the ceremony, Ptr Ruby Caindoc , the minister from …

Ano ang Tamang Paraan ng Pagsamba?

Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? Mayroon bang iminumungkahing tamang paraan …

Tunay na Pasko, Tunay na Kapayapaan

“At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila’y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting …

Seeing the Great Victory of the Lord

Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you but rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed” – 1 Peter 4:12-13. The history of the church is a long and persistence story of defense against …