Ang Paghahanda sa Kawakasan ng Huling Araw

Ito ang pangako ng Dios na kung ang tao ay manunumbalik ay aalisin Niya ang ating mga masasamang gawain. Ang paglikha ay nagumpisa sa isang magandang pasimula subalit nagyon ito ay nabahiran ng kasamaan. Kapag ang kasalanan ay mapawi ay darating sa atin ang kaginhawaan at kapayapaan sa buhay mula sa harapan ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit si …

Ang Tapat na Saksi sa Kawakasan ng Huling Araw

MANATILI SA SALITA AT PANALANGIN Ang matapat na saksi ay higit na magiging mabunga, matagumpay, at maluluwalhati ang Dios sa kaniyang paglilingkod na tapat. Ito ay hindi isang lihim na natuklasan lang ng mga alagad noong unang panahon kundi bagkus, ito ay salita ng Panginoon Jesucristo. “Kung kayo’y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko’y magsipanatili sa inyo, ay …