Paano matitiyak na ang isang salin ng Biblia ay walang bawas o dagdag?

May mga rebisyon o mga pagsasalin ng Biblia na hindi tapat sa orihinal na wika ng pinagmulan nito. Kadalasan ang ganitong mga pagsasalin o bersiyon ay palabras lamang ng isang sekta o relihiyon na may layuning i-angkop o pasunurin ang Biblia sa kanilang doktrina. Ito ay mapanganib. Ang isang translation ay masasabing walang bawas o dagdag kung ito ay isinalin mula …