New Life in Christ

By Bishop Arthuro Ferriol God loves you. He knows everything about you. The Bible says that there is joy in heaven over one sinner that repents. Through His son, He made you a child and joint-heir of His riches and like a good father, He takes great care of you: He protects, comforts, provides, teaches, nurtures, guides, loves, and desires …

Ang Pagpapahayag ng Salita ng Dios

Sa aklat ng Gawa ay may dalawang paraan ng pag-eevangelismo-ang “Mass Evangelism at Personal Evangelism” ngunit kung titignan ang kasaysayan ay mas naging mabisa ang Personal Evangelism. Ito ang isa sa sa pinakdakilang programa ng Dios sa Kaluwalhatian ng Iglesia. Ang sabi sa Mateo 24:14, “At ipangangaral ang evangeliong ito sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bans; …