Ang Paglilingkod na may Pangitain

Isang kapalaran na tayo ay mahirang ng Dios. “Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo, upang siya’y makatahan sa iyong looban: kami ay masisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo.” -Awit 65:4 At lalong karangalan o malaking kahabagan na tayo’y ibilang ng Dios sa Kanyang ministeryo. “Nagpapasalamat ako sa kaniya na nagpapalakas sa …

The Doctrine of the True Church

Upon this Rock I will build my Church and the gates of the hell shall not prevail it. In our previous issue, we discussed the importance of knowing the doctrine of the true church and the first of several proofs to its being so, according to the Bible. We now go on to the second proof. The second mark that …