Maging Tagatupad ng Salita

MAGING TAGATUPAD NG SALITA Tayo ay inaakay ng salita ng Dios na tuparin at ipamuhay ang Kanyang mga salitang ating narinig. Ito ang kalagayang ibig ng Dios na maabot natin. “Sapagka’t kung ang sinoman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin: Sapagka’t minamasdan niya ang kaniyang …

Pagsusumikap para sa Kahusayan

Ang mga nakapaglingkod ng mahusay ay magtatamo ng kalakasan ng loob sa pananampalataya (1 Timoteo 3:13). Sa pangakong nakalaan sa mahusay na paglilingkod ay makikita natin kung anong uri ng paglilingkod ang nararapat nating gawin. Hindi madaling makamit ang ganitong antas ng paglilingkod. Mayroong mga hadlang o balakid sa pagtamo nito. Nasusulat sa Roma 12:2, “At huwag kayong magsiayon sa …

Being Heirs of God

Who are the heirs of God? The children of God are the heirs of God. When a person is a child of God, he or she is an heir of God. Therefore, being an heir of God is an exclusive honor. “Now if we are children, then we are heirs-heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share …