Ang Pagpapahayag ng Salita ng Dios

Sa aklat ng Gawa ay may dalawang paraan ng pag-eevangelismo-ang “Mass Evangelism at Personal Evangelism” ngunit kung titignan ang kasaysayan ay mas naging mabisa ang Personal Evangelism. Ito ang isa sa sa pinakdakilang programa ng Dios sa Kaluwalhatian ng Iglesia. Ang sabi sa Mateo 24:14, “At ipangangaral ang evangeliong ito sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bans; …

Running the Race of Faith

By Pastor Leticia S. Ferriol Know ye not that they that which run in a race run all, but one receives the the prize? So run, that ye may obtain.” 1 Corinthians 9:24 One of the most common analogies in the Bible is the comparison of a Christian to a runner. “And I do this for the sake of the …